Kallelse till extra årsmöte Warberg IBF

sasongen1516
Samtliga medlemmar är hjärtligt välkomna till extra årsmöte för Warberg IBF.

Mötet sker Onsdagen den 11:e November kl. 18.00 i Sparbanken Wictory Center.

Se nedan för dagordning.

Varmt välkomna!

Styrelsen Warberg IBF”

Dagordning vid extra årsmöte 2015-11-11

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. (Info på hemsidan. Annons HN, Anslag i SWC)
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. (1 maj t.o.m. 30 april) (Balans- och resultaträkning inklusive övriga upplysningar)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Övriga frågor. (Endast en fråge- eller diskussionspunkt. Får inte antas några beslut)
12. Mötets avslutande.

wbgspelen17.jpg
wl-292x70.gif
sslplay.jpg

1985-klubben1.jpg
pantamera.jpg
pc-data1.jpg
coop-3.jpg
arvato.jpg
Varbergs Revisionsbyrå